ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Διαγωνισμός ύψους 40,4 εκατ. για τον αγωγό Νέα Μεσήμβρια – Εύζωνοι – Γευγελή (pics)

Μεγάλο διαγωνισμό για την κατασκευή του αγωγού Νέα Μεσημβρία-Εύζωνοι-Γευγελή προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια υλικών και κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης Νέα Μεσήμβρια – Εύζωνοι/ Γευγελή, με εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 29.100.000 ευρώ.

Ισχύει δικαίωμα προαίρεσης για τα απρόβλεπτα σε ποσοστό 12% επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο όριο 3.492.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 32.592.000, πλέον ΦΠΑ . Δηλαδή με τον ΦΠΑ συνολικά φτάνει τα 40,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο όπως διευκρινίζεται ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν συνιστά ανώτατο όριο για τις προσφορές.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 3 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 12.00. Η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί να γίνει την ίδια μέρα. Η διάρκεια της σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών θα είναι 18 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, σε επίπεδο οικονομικό προβλέπεται ότι κάθε συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση ή στην περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 29 εκατ. ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 2,9 εκατ.ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια προβλέπεται μεταξύ άλλων και επί ποινή αποκλεισμού ότι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου Ένωσης/ Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50%, κατά την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον ένα έργο EPC με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, που αφορά σε λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή:

  • Υποδομών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (αγωγός, Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός, σταθμός συμπίεσης με πίεση άνω των 19 bar) ή
  • Υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG infrastructure).

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό είναι κοινοπραξία, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της, πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, EN ISO 3834-2, ISO 14001 και OHSAS 18001 ή ισοδύναμα ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις

Σχετικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 582.000 ευρώ. Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Επιπλέον προβλέπονται κρατήσεις ύψους 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με εγγυητικές επιστολές.

Σημειώνεται ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-μέλος της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997(ΦΕΚΑ’ 139) και έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή έντοκη ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος με κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ενώ οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης. Ακόμη, οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος τους πρέπει να είναι 8 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο έγινε διαγωνισμός με αντικέιμενο την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων για το εν λόγω έργο.

Το project και η σημασία του

Το project προβλέπει την κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 123 χιλιομέτρων και θα εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης προς το Νεγκότινο μέσω Ευζώνων/Γευγελής συνδέοντας τα εθνικά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την θέση του αγωγού σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2025.  Η αρχική ικανότητα μεταφοράς του θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, προκειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές και για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του Market Test για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δεσμευτικής φάσης και της θετικής αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρία – Ειδομένη/Γευγελή και Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός» περιλήφθηκε από το Διαχειριστή για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 2017-2026 και εγκρίθηκε με απόφαση της ΡΑΕ που προέβλεπε ρητά ότι προϋπόθεση για την ένταξη του στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων) αποτελεί η διεξαγωγή δεσμευτικού Market Test ώστε να μην υπάρξει αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Δοκιμής Αγοράς του Διαχειριστή, δύο εταιρείες υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για δέσμευση δυναμικότητας, η μία για 5 έτη και η άλλη για 21 έτη, ενώ και οι δύο προχώρησαν στην υπογραφή Σύμβασης Δέσμευσης Δυναμικότητας με τον ΔΕΣΦΑ και προσκόμισαν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

Η λειτουργία του νέου αγωγού εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη καθώς:

  • Η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ και ειδικότερα στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και στο αέριο μέσω ΤΑΡ θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, οδηγώντας έτσι σε δυνητικά πιο χαμηλές τιμές προμήθειας φυσικού αερίου στη γείτονα χώρα.
  • Το έργο προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου και την δραστηριοποίηση περισσότερων Χρηστών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού κόμβου φυσικού αερίου.
  • Θα συμβάλει στην αύξηση του βαθμού χρήσης των ελληνικών υποδομών όπως της Ρεβυθούσας, με στόχο τη μείωση των χρεώσεων του Συστήματος μακροπρόθεσμα.

Διαβάστε ακόμη

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο μικτό, project 5* στο Μαρούσι – Ποιες παρεμβάσεις προωθούνται γύρω από το ΟΑΚΑ (pics)

Motor Oil: H χρηματοδότηση καθορίζει την επενδυτική απόφαση για τον τερματικό σταθμό LNG της Διώρυγα Gas στους Αγ. Θεοδώρους

Ακίνητα: Τα 8 πιστοποιητικά που υποχρεούστε να έχετε – και ίσως δεν το ξέρετε

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

ΠΗΓΗ NEWMONEY