ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΣΦΑ: «Λάκτισμα» στους διαγωνισμούς για τον αγωγό στη Δ. Μακεδονία

Στον αέρα η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια σωλήνων, ύψους 51,4 εκατ. ευρώ- Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου η υποβολή των προσφορών

Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για τον νέο αγωγό φυσικού αερίου που θα κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε ήδη η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων, αρχικού ύψους 41,4 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ 51,33 εκατ. ευρώ), ενώ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 46 εκατ. ευρώ (57 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του project θα γίνει από ιδίους πόρους και ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2021-2027).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο αγωγός υψηλής πίεσης στη Δ. Μακεδονία περιλαμβάνεται στο Δεκαετές του ΔΕΣΦΑ και θεωρείται στρατηγικής σημασίας δεδομένου ότι το έργο αφορά στην επέκταση του Συστήματος φυσικού αερίου μέσω νέου κλάδου προς τη Δυτική Μακεδονία και άρα σχετίζεται με τις γενικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη, ο νέος αγωγός θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα έχει μήκος 122 χλμ, όπου στα 94 χλμ θα έχει διάμετρο 30 ιντσών και στα 28 χλμ διάμετρο 14 ιντσών.

Το έργο περιλαμβάνει Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό 50.000 Nm3/h στην περιοχή της Καρδιάς για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη και το Αμύνταιο, καθώς και βανοστάσια για την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων της περιοχής. Επιπλέον, προβλέπεται σύνδεση με τους Μ/Ρ σταθμούς Άσπρους και Περδίκκα, οι οποίοι θα συνδεθούν αρχικά με έξοδο του ΤΑΡ, έως ότου κατασκευαστεί ο αγωγός. Προβλέπεται, επίσης, ένας κλάδος για την τροφοδοσία της Νάουσας και της Βέροιας, καθώς και αναμονές για μελλοντικές επεκτάσεις, όπως αυτή προς την Πορειά.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα είναι ο Σεπτέμβριος 2023.

Όσον αφορά τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, κάθε υποψήφιος ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει αντί για σχετικά πιστοποιητικά, δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη ότι διαθέτει:

  • Μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ
  • Πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 4.140.000 ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει όσα περιγράφονται παραπάνω προσκομίζοντας κατά τη φάση της ανάθεσης δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά του.

Όσες εταιρείες ή κοινοπραξίες καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική συμμετοχής ύψους 828.000 ευρώ με ισχύ για έναν μήνα επιπλέον από την ελάχιστη περίοδο ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και οι διαγωνισμοί για τα άλλα σκέλη του έργου.

Επίσης, δρομολογούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες και για τον αγωγό υψηλής πίεσης προς την πόλη και τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Θα πρόκειται για αγωγό 120 χλμ, με το έργο να έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 85 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts