ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΔΕΥΕΠ: Στον αέρα διαγωνισμός προς αναζήτηση των νέων γραφείων της

Στην προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αθηναίων, με στόχο την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της προχώρησε χθες η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.). Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής.

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η καταλληλότητα του ακινήτου, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Το μίσθωμα, η διαδικασία και οι προθεσμίες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 14.000 ευρώ, επιπλέον χαρτοσήμου 3,6 % και τυχόν κρατήσεων, φόρων κλπ και θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο εκμισθωτής, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.

Οι υποβάλλοντες προσφορά των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παραλαβής σε συγκεκριμένο τόπο, ημέρα και ώρα. Εκεί οι προσφέροντες προβλέπεται ότι θα μειοδοτούν προφορικά επί της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς. Οι προφορικές προσφορές είναι δεσμευτικές μέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη.

Σημειώνεται ότι η προφορική μειοδοτική προσφορά εκάστου μειοδότη πρέπει να είναι τουλάχιστον 3% κατώτερη από την μικρότερη έγγραφη προσφορά και με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι την κατακύρωση.

Εάν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση ίσων γραπτών προσφορών ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα έχει επιλεγεί από την Επιτροπή ως το πλέον κατάλληλο.

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για όλη την τριετή αρχική διάρκεια της μίσθωσης και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως εφόσον η μίσθωση παραταθεί με αίτημα της ΕΔΕΥΕΠ για τρία περαιτέρω χρόνια, από τον πρώτο χρόνο της τριετούς παράτασης και κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου με επιπλέον 2%, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (με ανώτερο ποσοστό μεταβολής του μισθώματος το 5%).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 08/09/2023 ώρα 17.00 μ.μ. Όπως τονίζεται, παράταση, πέραν αυτής της ώρας, αποκλείεται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. , (Δημητρίου Μάργαρη 18, πέμπτος όροφος).

Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί, σε ό,τι αφορά στον τρόπο υποβολής και το περιεχόμενο του φακέλου, τα οριζόμενα στην διακήρυξη (υπάρχουν σχετικά έντυπα) και οι υποψήφιοι δεσμεύονται για την προσφορά τους, για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, για τις ανάγκες της στέγασης των γραφείων της έδρας της ΕΔΕΥΕΠ το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο πρέπει:

– Να έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 1000-1200 τ.μ.. και προτιμητέο ο εν λόγω χώρος να διαμοιράζεται σε διακριτούς ορόφους.

– Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία). Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική καθώς και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ως ιδιοκτήτης και σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών αυτές θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί κατά τις διατάξεις των Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017.-

– Η παλαιότητα του κτιρίου να μην υπερβαίνει τα 40 χρόνια από την ημερομηνία της διακήρυξης.

– Να βρίσκεται κατά προτίμηση πλησίον του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως εποπτεύουσας Αρχής της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. ή εντός περιμετρικής ζώνης 2 χιλιομέτρων το μέγιστο και επιπλέον, κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε σημείο που εξυπηρετείται με δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο, κατά προτίμηση μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό). Τα ανωτέρω όρια δεν περιορίζουν απολύτως την τοποθεσία και ως εκ τούτου, αν κάποιο ακίνητο βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων ορίων, αλλά σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτό, θα είναι αποδεκτό.

– Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι τουλάχιστον Β’, βάσει των διατάξεων του αρ.8 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4843/2021.

– Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.

– Να γίνουν, εφόσον χρειαστεί, με δαπάνες του εκμισθωτή που δε θα βαρύνουν την εταιρεία ή το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εύλογες εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης έτσι ώστε το κτίριο να καλύπτει τις προδιαγραφές ενεργειακής κλάσης Β.

– Να διαθέτει, σε κάθε όροφο wc ανδρών και γυναικών.

– Να διαθέτει κεντρική είσοδο αποκλειστικής χρήσης και δεύτερη έξοδο διαφυγής.

– Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής και ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

– Να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

– Να διαθέτει Σύστημα Φωτισμού ασφαλείας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

– Να διαθέτει έξυπνο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και επαρκή αερισμό-εξαερισμό σε όλους τους χώρους που να καλύπτει τις προδιαγραφές για ενεργειακή κλάση Β τουλάχιστον.

– Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογίας LED.

– Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία των γραφείων ισχύ. Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει περισσότερους του ενός, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με δική του ευθύνη και δαπάνη, ενοποίησης-επαύξησης των μετρητών και τελικά να παραδώσει το κτίριο συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να παρέχεται στο κτίριο επαρκής ηλεκτρική ισχύς.

– Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.

– Να διαθέτει πιστοποιημένη υποδομή τηλεφωνίας, δικτύου δεδομένων και παροχής ρεύματος με χώρο συγκέντρωσης και τερματισμού της δικτύωσης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για την εξυπηρέτηση:

α) 60 θέσεων χρηστών με δύο θέσεις ενσύρματου δικτύου δεδομένων και τρεις θέσεις ρεύματος ανά χρήστη,
β) 20 θέσεις ενσύρματης δικτύωσης και παροχής ρεύματος για κοινόχρηστες συσκευές και συσκευές ελέγχου και επιτήρησης ανά όροφο,
γ) υποδομή δικτύου δεδομένων και παροχής ρεύματος για 3 αίθουσες συναντήσεων και data rooms.

Ακόμη, εφόσον διατίθενται θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (στεγασμένων και μη), αυτό θα προσμετρηθεί θετικά στην αξιολόγηση.

Η επιλογή και οι ειδικότεροι όροι

Μετά την υποβολή των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στις 11/09/2023 και ώρα 11.00 π.μ. σε αποσφράγιση τους, παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, θα διενεργήσει αυτοψία των ακινήτων που προσφέρθηκαν σε ενδεδειγμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται κατά το άνοιγμα των προσφορών. Αφού κρίνει την επάρκεια αυτών θα συντάξει πρακτικό σχετικά με την καταλληλότητά τους και για το αν πληρούνται οι όροι της διακήρυξης. Στο πρακτικό θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλες υποδείξεις σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου και των εργασιών που απαιτούνται σε αυτό. Η αυτοψία διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων και η μη δυνατότητα διενέργειας αυτοψίας συγκεκριμένου ακινήτου συνεπάγεται τον αποκλεισμό της σχετικής προσφοράς.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται δε, ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής (υποβολής προσφορών) εργαζόμενοι (με οποιαδήποτε σχέση) της ΕΔΕΥΕΠ καθώς και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού.

Ο επιλεγείς εκμισθωτής θα κληθεί, το αργότερο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥΕΠ για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου.

Διαβάστε ακόμη

Δεκαπενταύγουστος: Στα ύψη οι προκρατήσεις για το πενθήμερο στα νησιά (πίνακες)

ΑΑΔΕ: «Προκάτ» δηλώσεις και «κατ’ εκτίμησιν» φόροι σε 20.000… ξεχασιάρηδες (pics)

MSCI Standard Greece: Τι περιμένουμε από τη σημερινή αναδιάρθρωση – Η σχεδόν βέβαιη Πειραιώς και ο άγνωστος Χ της ΤΕΝΕΡΓ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts