ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μήνυμα κατά της πειρατείας και της λογοκλοπής έδωσε απόφαση-σταθμός της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μετά από καταγγελία εκδοτικού οίκου εντοπίστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δράστης της λογοκλοπής ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτοιμος και χρηματικής αμοιβής 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο της απο­στο­λής του, ασχο­λεί­ται με την προ­στα­σία των έρ­γων λό­γου από την πει­ρα­τεία και τη λο­γο­κλο­πή, ανα­λαμ­βά­νο­ντας πρω­το­βου­λί­ες ή και υπο­στη­ρί­ζο­ντας τα αι­τή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις των με­λών του, όταν οι συν­θή­κες το απαι­τούν.

Στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, με αφορ­μή την άσκη­ση μη­νυ­τή­ριας ανα­φο­ράς της εκ­δο­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με την επω­νυ­μία «Εκ­δό­σεις Ψυ­χο­γιός ΑΕ» κα­τ’ αγνώ­στων δρα­στών, οι οποί­οι δια­κι­νού­σαν πα­ρά­νο­μα βι­βλία του στο δια­δί­κτυο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε αστυ­νο­μι­κή προ­α­νά­κρι­ση από την αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση Δί­ω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος της Ασφά­λειας Ατ­τι­κής. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν η ταυ­το­ποί­η­ση του δρά­στη, η διε­νέρ­γεια τα­κτι­κής ανά­κρι­σης και η άσκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης για τα αδι­κή­μα­τα της κα­τ’ εξα­κο­λού­θη­ση ανα­πα­ρα­γω­γής και πα­ρου­σί­α­σης στο κοι­νό, χω­ρίς έγ­γρα­φη άδεια των δι­καιού­χων, έρ­γων του λό­γου, που προ­στα­τεύ­ο­νται από τις δια­τά­ξεις πε­ρί πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο δρά­στης κα­τη­γο­ρή­θη­κε για πα­ρά­νο­μη ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο ολό­κλη­ρων βι­βλί­ων, που εί­χε ως απο­τέ­λε­σμα την τε­ρά­στια οι­κο­νο­μι­κή ζη­μία, κα­θώς και την ηθι­κή βλά­βη του εκ­δό­τη και των δη­μιουρ­γών. Ο κα­τη­γο­ρού­με­νος πα­ρα­πέμ­φθη­κε σε δί­κη ενώ­πιον του αρ­μό­διου Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου.

Εκτός από τον εκ­δό­τη, που πα­ρα­στά­θη­κε στη δί­κη διά του πλη­ρε­ξού­σιου δι­κη­γό­ρου του, με­τά από ομό­φω­νη από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ορ­γα­νι­σμού, πα­ρα­στά­θη­κε και ο ΟΣ­ΔΕΛ, διά του νο­μι­κού του συμ­βού­λου Γιώρ­γου Κα­ρα­ζά­νου, για την υπο­στή­ρι­ξη της κα­τη­γο­ρί­ας. Ο πλη­ρε­ξού­σιος δι­κη­γό­ρος του Ορ­γα­νι­σμού, εστί­α­σε στο θέ­μα της οι­κο­νο­μι­κής βλά­βης που υφί­στα­νται εκ­δό­τες και δη­μιουρ­γοί από την πει­ρα­τεία, κα­θώς και στην ανα­γκαιό­τη­τα πά­τα­ξης του φαι­νο­μέ­νου από την ποι­νι­κή δι­καιο­σύ­νη. Με τη σχε­τι­κή από­φα­ση που εκ­δό­θη­κε ο κα­τη­γο­ρού­με­νος κα­τα­δι­κά­στη­κε σε ποι­νή φυ­λά­κι­σης ενός έτους και σε χρη­μα­τι­κή ποι­νή 3.000 ευ­ρώ για πα­ρα­βί­α­ση των δια­τά­ξε­ων των άρ­θρων 1, 3, 13, 51, 66 παρ. 1 έως 3 του ν. 2121/1993. Ο κα­τα­δι­κα­σθείς άσκη­σε έφε­ση».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Τα δύο τε­λευ­ταία χρό­νια ο ΟΣ­ΔΕΛ ερευ­νά συ­στη­μα­τι­κά την πα­ρά­νο­μη διά­θε­ση ηλε­κτρο­νι­κών αντι­τύ­πων ελ­λη­νι­κών βι­βλί­ων στο δια­δί­κτυο με τη χρή­ση ενός πρω­το­πο­ρια­κού προ­γράμ­μα­τος κα­τα­πο­λέ­μη­σης της ηλε­κτρο­νι­κής πει­ρα­τεί­ας (anti-piracy). Ο Ορ­γα­νι­σμός έχει επεν­δύ­σει στην ανά­πτυ­ξη ενός συ­στή­μα­τος ανα­ζή­τη­σης πει­ρα­τι­κών αντι­τύ­πων, το οποίο βα­σί­ζε­ται στις πιο σύγ­χρο­νες τε­χνο­λο­γι­κές προ­δια­γρα­φές του εί­δους και υπο­στη­ρί­ζε­ται από εξει­δι­κευ­μέ­νο εξω­τε­ρι­κό συ­νερ­γά­τη, με ενερ­γή δρά­ση στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ηλε­κτρο­νι­κής πει­ρα­τεί­ας.

Η προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των εί­ναι ανα­γκαία συν­θή­κη για να μπο­ρούν οι δη­μιουρ­γοί να αφιε­ρώ­νουν τον χρό­νο, τον μό­χθο και την αφο­σί­ω­ση που απαι­τεί η συγ­γρα­φή ενός βι­βλί­ου και οι εκ­δό­τες, με τη σει­ρά τους, να επεν­δύ­ουν στην πα­ρα­γω­γή και την προ­βο­λή του. Ο ΟΣ­ΔΕΛ θα βρί­σκε­ται πά­ντα στο πλευ­ρό των με­λών του, συμ­βάλ­λο­ντας με την τε­χνο­γνω­σία του στην προ­στα­σία της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, προ­α­σπιζό­με­νος τα δι­καιώ­μα­τα των με­λών του, δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

ΠΗΓΗ in.gr

Related Posts