ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται για τρία έτη η «ζωή» του ΤΧΣ – Πώς θα γίνεται η αποεπένδυση

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Μαΐου το σχέδιο νόμου – Αντικαθίστανται τα υφιστάμενα όργανα του Ταμείου με ένα 9μελές Δ.Σ. – Πως στοιχειοθετείται η αιτιολογημένη στρατηγική αποεπένδυσης

Παράταση στη «ζωή» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τρία έτη, ήτοι έως τα τέλη του 2025, δίνει η κυβέρνηση, προχωρώντας, ταυτόχρονα, στην κατάργηση των υφιστάμενων οργάνων του και την αντικατάστασή τους από ένα 9μελές διοικητικό συμβούλιο που θα έχει και τον καταρχήν λόγο για την κατάρτιση μιας αιτιολογημένης στρατηγικής αποεπένδυσης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαΐου, προβλέπεται ότι σκοπός του Ταμείου είναι

α) η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος και

β) η αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα, «η οποία συντελείται βάσει στρατηγικής αποεπένδυσης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα οριστικής και πλήρους υλοποίησης και κατ’ αρχήν δεν εκτείνεται πέραν την λήξεων της λειτουργίας του Ταμείου», δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025.

Επίσης, αίρονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου και προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την υλοποίηση της διάθεσης των συμμετοχών του, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με αιτιολογημένη πολιτική αποεπένδυσης που ικανοποιεί τουλάχιστον τις καθορισμένες στον νόμο αρχές.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του διοικητικού συμβούλιου του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης («στρατηγική αποεπένδυσης») του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο. Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των μετοχών δεν δύναται να γίνει προς επιχείρηση, η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. To Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συντάσσει αιτιολογημένη στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία κατέχει το Ταμείο, καθώς και ειδικότερες κατευθύνσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής του Ταμείου σε αυτό.

Η στρατηγική αποεπένδυσης

Η στρατηγική αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές του ανταγωνισμού και διέπεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τις ακόλουθες αρχές:

(α) την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος,
(β) τις συνθήκες της αγοράς, τις μακροοικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πιστωτικών ιδρυμάτων,
(γ) τις ευλόγως αναμενόμενες συνέπειες της στρατηγικής αποεπένδυσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας,
(δ) τον σεβασμό στην αρχή της διαφανούς δράσης,
(ε) την αναγκαιότητα κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της στρατηγικής αποεπένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, τη διάρκεια του Ταμείου,
(στ) την ανάγκη διάθεσης σε εύλογο και έγκαιρο χρονικό διάστημα,
(ζ) την ανάγκη επιστροφής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα σε καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση.

Προκειμένου να λάβει την απόφαση περί διάθεσης, το Ταμείο λαμβάνει
έκθεση από έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχες συναλλαγές («σύμβουλος διάθεσης»).

Η στρατηγική αποεπένδυσης λαμβάνει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται να ζητά προηγουμένως γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. H στρατηγική αποεπένδυσης διατηρείται επικαιροποιημένη, ενώ προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία στην περίπτωση επιφυλάξεων.

Η έκθεση εκπονείται εν όψει σχεδιαζόμενης διάθεσης για συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την εισήγηση του συμβούλου διάθεσης προς το Ταμείο για τα ακόλουθα:

(α) πρόταση συγκεκριμένης συναλλαγής διάθεσης, σύμφωνα με τη στρατηγική αποεπένδυσης,
(β) αποτύπωση και αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά,
(γ) αιτιολογημένη πρόταση της πλέον ενδεδειγμένης δομής της συναλλαγής.

Η έκθεση συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα αναφοράς για τη διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει το Ταμείο, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Ο σύμβουλος διάθεσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Ταμείο και μετά την υποβολή της εκθέσεώς του, καθώς και σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής.

Το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών που κατέχει το Ταμείο ενδέχεται ή προβλέπεται να υπολείπεται της τρέχουσας χρηματιστηριακής ή της πιο πρόσφατης τιμής κτήσης από το Ταμείο δεν συνιστά ικανή συνθήκη για τη μετάθεση της υιοθέτησης ή υλοποίησης της στρατηγικής διάθεσης από το Ταμείο.

Βιβλίο προσφορών

Η τιμή κάλυψης των μετοχών προκύπτει μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο δέχεται αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από τον σύμβουλο αποεπένδυσης, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών και η ελάχιστη τιμή κάλυψης από τους ιδιώτες επενδυτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση την έκθεση αποτίμησης που υποβάλλει στο Ταμείο ο σύμβουλος διάθεσης στο πλαίσιο της υποχρεώσεώς του για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Ταμείο σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής, καθώς και μία ακόμη έκθεση αποτίμησης από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο με κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, εφόσον είναι σύμφωνες με τον σκοπό του Ταμείου και την στρατηγική αποεπένδυσης. Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο), αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών.

Δικαιώματα εκπροσώπου

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση έχει:

α) Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:

i. σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και
πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, για τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%, ή

iii. που αφορά εταιρικές πράξεις και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό Κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

β) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως το πέρας της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος.

γ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού ιδρύματος.

3. Για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%, οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Ομοίως, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης οι μεταβλητές αποδοχές μπορούν να λαμβάνουν μόνο τη μορφή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options).

Δομή

Αλλαγές επέρχονται και στην δομή του Ταμείου – με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο όργανα διοίκησης του είναι το 7μελές Γενικό Συμβούλιο και η 3μελής Εκτελεστική Επιτροπή – και ως όργανο διοίκησης όργανο διοίκησης του Ταμείου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιό, αποτελούμενο από 9 μέλη – 6 μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά.

 Διαβάστε επίσης:

Η θαλαμηγός Ωνάση, ο Ιρλανδός μεγιστάνας δικηγόρος και το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ (pics + vid)

Πάνω από 10 «μνηστήρες» για την Αττική οδό – Συμμαχίες και «βαριά» ονόματα

Η εταιρεία με τη δεύτερη μεγαλύτερη «χασούρα» στην ιστορία της Wall Street – Έχασε με μιας… $206 δισ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts