ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε διαγωνισμό για ενοικίαση σημαντικό ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας

Σε δημόσιο επαναληπτικό δημόσιο ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ενός σημαντικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται για την εκμίσθωση πολυώροφου κτηρίου, για 35 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 15, επί της Οδού Ακαδημίας 31 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου, Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας»,  συνολικού εμβαδού 1.986,58 τ.μ. (χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) επί οικοπέδου 362,40 τ.μ..

Το κτήριο αυτό, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 137,31 τ.μ., 1ο όροφο 357,52 τ.μ., 2ο όροφο 334,36 τ.μ., 3ο όροφο εμβαδού 334,36 τ.μ., 4ο όροφο εμβαδού 334,36 τ.μ., 5ο όροφο  εμβαδού 296,96 τ.μ., 6ο όροφο εμβαδού 191,71 τ.μ. και κοινόχρηστοι χώροι 212,00 τ.μ. (σε ολόκληρο το κτήριο).

Η τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 402.000,00 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 33.500,00 € μηνιαίως) και ποσοστό πενταετούς
αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.

Η προκήρυξη

Η προκήρυξη έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ AKINHTOY
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Τ.ΕΘ.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Διαγωνισμού – Περιγραφή Μισθίου – Μίσθωμα –
Διάρκεια 4
Άρθρο 2ο : Δικαίωμα Προαίρεσης 4
Άρθρο 3ο : Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 5
Άρθρο 4ο: Εγγυήσεις 6
Άρθρο 5ο: Ματαίωση Διαγωνισμού 7
Άρθρο 6ο: Έξοδα Διαγωνισμού 7
Άρθρο 7ο: Δικαίωμα Συμμετοχής 7
Άρθρο 8ο: Φάκελος Διαγωνιζομένου 8
Άρθρο 9ο: Ενστάσεις 14
Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις Μισθωτή-Εκμισθωτή 14
Άρθρο 11ο: Λοιποί Όροι Μισθώσεως 16
Άρθρο 12ο: Ασφάλιση του Μισθίου 20
Άρθρο 13ο: Γλώσσα – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Χορήγηση Τευχών
Διαγωνισμού – Πληροφορίες & Διευκρινήσεις 22
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο: Εγγραφή Χρήστη 23
Άρθρο 2ο: Διαδικασίες Δημοπρασίας 24
Άρθρο 3ο: Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για ένωση προσώπων ή κοινοπραξία) 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (για ένωση προσώπων ή κοινοπραξία) 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υποβάλλεται εντός 48 ωρών από τη λήξη του Διαγωνισμού) 38

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Διαγωνισμού – Περιγραφή Μισθίου – Μίσθωμα – Διάρκεια
1. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του πολυώροφου κτηρίου
επί της Οδού Ακαδημίας 31 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» καλουμένου εφ’
εξής χάριν συντομίας «Τ.ΕΘ.Α.», συνολικού εμβαδού 1.986,58 τ.μ. (χωρίς τους
κοινόχρηστους χώρους) επί οικοπέδου 362,40 τ.μ.. Το εν λόγω κτήριο
αποτελείται από ισόγειο κατάστημα (Δ1) εμβαδού 137,31 τ.μ., 1ο όροφο (Δ3+Δ4)
357,52 τ.μ., 2ο όροφο (Δ5+Δ6) 334,36 τ.μ., 3ο όροφο (Δ7+Δ8) εμβαδού 334,36
τ.μ., 4ο όροφο (Δ9+Δ10) εμβαδού 334,36 τ.μ., 5ο όροφο (Δ11+Δ12) εμβαδού
296,96 τ.μ., 6ο όροφο (Δ13+Δ14) εμβαδού 191,71 τ.μ. και κοινόχρηστοι χώροι
212,00 τ.μ. (σε ολόκληρο το κτήριο). Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 402.000,00 € ως ετήσιο
συνολικό μίσθωμα (ήτοι 33.500,00 € μηνιαίως) και ποσοστό πενταετούς
αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η
παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του
εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.

2. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριανταπέντε (35) έτη από
την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα
δεκαπέντε (15) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Πέραν του ανωτέρω χρόνου
σιωπηρά αναμίσθωση δε χωρεί.

3. Λόγω των ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν από το
μισθωτή για την ανακατασκευή-αναμόρφωση του μισθίου, προκειμένου να είναι
δυνατή η αξιοποίησή του για εμπορική/επαγγελματική χρήση, ο μισθωτής θα έχει το
δικαίωμα να καταβάλλει το 50% του μισθώματος για το πρώτο έτος της μίσθωσης και
το 70% του μισθώματος για το δεύτερο έτος της μίσθωσης. Το χρονοδιάγραμμα των
εργασιών δεν μπορεί να είναι πέραν των δύο (2) ετών. Μετά την αποπεράτωση των
εργασιών αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Τ.ΕΘ.Α. Εάν ο
μισθωτής δεν ολοκληρώσει την ανακατασκευή του κτιρίου εντός των δύο (2) πρώτων
ετών της μίσθωσης η Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. θα έχει δικαίωμα να λύσει αζημίως τη μίσθωση,
να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο και να προβεί σε ενέργειες για την κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Τ.ΕΘ.Α..

4. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική
χρήση.

Άρθρο 2ο
Δικαίωμα Προαίρεσης
1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, εκκενωθούν
και οι λοιποί χώροι του κτηρίου, ήτοι το ισόγειο κατάστημα (Δ2) εμβαδού 218,12 τ.μ.,
το ημιυπόγειο εμβαδού 102,80 τ.μ. και το υπόγειο εμβαδού 211,27 τ.μ., ο μισθωτής
θα έχει για τους άνω αναφερόμενους όρους δικαίωμα προαίρεσης.

2. Εντός αποσβεστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση
του Τ.ΕΘ.Α. προς τον πλειοδότη μισθωτή του παρόντος διαγωνισμού σχετικά με την
διατελεσθείσα εκκένωση των περιγραφομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου χώρων, ο πλειοδότης μισθωτής δύναται με μόνη την μονομερή δήλωσή του
(άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), να μισθώσει και τους εκκενωθέντες χώρους του
ακινήτου. Με την περιέλευση στο Τ.ΕΘ.Α. της μονομερούς δήλωσης περί άσκησης
του δικαιώματος προαίρεσης, αναπτύσσουν νομική ισχύ ως προς τη μίσθωση των
χώρων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου άπαντες οι όροι της ήδη
συναφθείσας σύμβασης, η οποία υπογράφηκε κατόπιν της παρούσας διακήρυξης. Η
λήξη της μίσθωσης των εκκενωθέντων χώρων του ακινήτου συμπίπτει με τη λήξη της
διάρκειας της ήδη συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης.

3. Ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα για τους χώρους της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου ορίζεται το ποσό των 48.000,00 € (ήτοι 4.000,00 € ευρώ
μηνιαίως) και ποσοστό της πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με
το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε
διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν
μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος
ανά πενταετία. Όσον αφορά στην καταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης για την
εκμίσθωση των εκκενωθέντων χώρων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4ο
παρ. 4 της παρούσας και κατατίθεται στο Τ.ΕΘ.Α. με την άσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης.

4. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της αποσβεστικής προθεσμίας άσκησης
του δικαιώματος προαίρεσης των έξι (6) μηνών, το Τ.ΕΘ.Α. θα προβεί στην
εκμίσθωση των περιγραφόμενων χώρων με τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού.

Άρθρο 3ο
Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα είναι Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός και θα
διενεργηθεί σε μία (1) φάση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

2. Ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι η
05 Νοε 21 και ο χρόνος διεξαγωγής είναι δύο (2) ώρες, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
και λήξης 12:00 μ.μ..

3. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά οικονομικές προσφορές και
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανώτατη μέχρι
εκείνη τη στιγμή προσφορά, την αντίστοιχη κατάταξή τους και να προσφέρουν
ανώτερο τίμημα κατά το οριζόμενο βήμα, το οποίο ανέρχεται στο 2% επί της
προηγούμενης οικονομικής προσφοράς (π.χ. 402.000,00 € + 2%). Με την
υποβολή της πρώτης προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

4. Εκείνος που έχει ήδη προσφέρει μία τιμή, μπορεί να επανέλθει και να
προσφέρει καινούρια τιμή, χωρίς η τιμή αυτή να συνιστά αντιπροσφορά. Εφόσον
γίνει αποδεκτή μια τιμή στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν είναι δυνατόν να
ανακληθεί. Κάθε νέα τιμή που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες
τις προηγούμενες τιμές του ίδιου συμμετέχοντος.

5. Το Τ.ΕΘ.Α. και η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. δεν έχουν ευθύνη ή υποχρέωση, σε
καμία περίπτωση να αποζημιώσουν τους διαγωνιζομένους για οποιοδήποτε
δαπάνη ή ζημία, που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της
προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά
τους ή θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οιοδήποτε
στάδιο και χρόνο και για οιοδήποτε λόγο ή αιτία.

6. Κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. γνωστοποιεί ηλεκτρονικά συνεχώς και αμέσως σε όλους τους
προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
μπορεί να ανακοινώνει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όμως
απαγορεύεται να γνωστοποιεί την ταυτότητά τους.

7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εγγράφως σε δύο αντίγραφα, εντός
σαράντα οχτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού (ήτοι μέχρι την 09 Νοε 21 και ώρα 12.00 μ.μ.),
την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή (όπως στο
Παράρτημα «Ζ»).

8. Με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι προσφορές
κατατάσσονται από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. σε συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα
σειρά, σύμφωνα με πρακτικό το οποίο συντάσσεται από Τριμελή Επιτροπή. Αφού
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγγυήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. εισηγείται στο Σ.ΑΜ. την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον επιτυχόντα πλειοδότη, προκειμένου το Σ.ΑΜ. να εκδώσει
απόφαση.

Άρθρο 4ο
Εγγυήσεις
1. Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό
διαγωνισμό υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία να καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 2% επί του
συνολικού μισθώματος που θα καταβληθεί στο χρονικό διάστημα της μίσθωσης [ήτοι
2% x 402.000,00 € (τιμή εκκίνησης του ετήσιου συνολικού ανταλλάγματος) x 35 (έτη
μίσθωσης) = 281.400,00 €], με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από
οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου
είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο
σε τραπεζικό ίδρυμα λογαριασμό του οικείου Ταμείου. Αυτούσια μετρητά ή
προσωπικές επιταγές ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτά. Οι εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον
ημερών από την ημερομηνία λήξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Μετά την ανάδειξη του οριστικού πλειοδότη, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,
πλην του πλειοδότη, επιστρέφονται από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του
πλειοδότη με το Τ.ΕΘ.Α..

2. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται είτε να
αντικαταστήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής είτε να επαυξήσει
το χρηματικό ποσό που κατέθεσε σε λογαριασμό του οικείου Ταμείου ως εγγύηση
συμμετοχής, ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο με δώδεκα (12) μηνιαία μισθώματα ως
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της οποίας, θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη κατά έξι (6) μήνες από τη χρονική διάρκεια της μισθώσεως. Στην
περίπτωση που συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη η παράταση της μίσθωσης
για δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη, οφείλει ο μισθωτής να αντικαταστήσει την εγγύηση
καλής εκτέλεσης με νέα, η οποία να αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με δώδεκα (12) μηνιαία
μισθώματα με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη κατά έξι (6) μήνες από το ανωτέρω
χρονικό διάστημα της παράτασης.

3. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν επαυξήσει την εγγύηση συμμετοχής ή
δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης, η
κατατεθειμένη εγγύηση καταπίπτει και στη θέση του θα καλείται ο επόμενος στη
σειρά της πλειοδοσίας.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο Τ.ΕΘ.Α. μέχρι και την
προσήκουσα λύση ή τη λήξη της σύμβασης μισθώσεως και μετά την παράδοση
του μισθίου. Θα επιστραφεί δε στο μισθωτή μόνον εφ’ όσον αυτός θα έχει
πλήρως εκτελέσει τις αναληφθείσες δια της σύμβασης και απ’ αυτήν
απορρέουσες υποχρεώσεις του.

5. Ο συμψηφισμός της εγγυήσεως με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα ή άλλες
τυχόν οφειλές του μισθωτή απαγορεύεται ρητώς και σαφώς.

Άρθρο 5ο
Ματαίωση Διαγωνισμού
Με απόφαση του Σ.ΑΜ. ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για λόγους υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντος, ιδίως για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Άρθρο 6ο
Έξοδα Διαγωνισμού
Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού και οι δημοσιεύσεις της διακήρυξης βαρύνουν εξ
ολοκλήρου το ΥΠ.ΕΘ.Α., πλην των πάσης φύσης εξόδων των ενδιαφερομένων λόγω
της προετοιμασίας συμμετοχής και της ίδιας συμμετοχής των στη διαγωνιστική
διαδικασία.

Άρθρο 7ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
(μη εξαιρουμένων των αστικών ή αγροτικών συνεταιρισμών και των αστικών
εταιρειών με νομική προσωπικότητα, με κερδοσκοπικό ή μη σκοπό, εφόσον έχουν
τηρήσει τις διατάξεις της δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο) της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

8
2. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με τη μορφή
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή προκειμένου να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

3. Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή και
συνδεδεμένων εταιρειών) δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο σχήμα είτε μεμονωμένα,
είτε ως μέλος ένωσης είτε ως μέλος κοινοπραξίας είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε
φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο σχήμα είτε ως μέλος ένωσης
φυσικών και νομικών προσώπων είτε ως μέλος κοινοπραξίας φυσικών και νομικών
προσώπων είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος υποψηφίου είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό όλοι οι υποψήφιοι στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους
οποίους το νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό
πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος περισσότερες της μίας φοράς.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την κατοικία (για φυσικά
πρόσωπα) ή την έδρα τους (για νομικά πρόσωπα) στην Περιφέρεια Αττικής,
υποχρεούνται να διορίσουν αντίκλητο, ο οποίος να κατοικεί ή να εδρεύει (σε
περίπτωση που ο αντίκλητος είναι νομικό πρόσωπο) στην Περιφέρεια Αττικής. Ο
αντίκλητος οφείλει να υποβάλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του και ο
Υποψήφιος δήλωση ότι τον διορίζει αντίκλητο για την εν λόγω διαδικασία με τα
πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail κ.λπ). Σε περίπτωση που ο
αντίκλητος δεν ευρίσκεται ή δεν παραλαμβάνει έγγραφα, ως ημερομηνία επίδοσης
των εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησής του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) για την παραλαβή του αντίστοιχου εγγράφου.

5. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ή υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν υποβάλλουν
εγκαίρως και προσηκόντως τα στοιχεία/δικαιολογητικά του Φακέλου Διαγωνιζομένου,
όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 8 της παρούσης, αποκλείονται και δε δύνανται
να συμμετέχουν περαιτέρω στη διαγωνιστική διαδικασία.

6. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία ενός και μόνον υποψηφίου δεν
αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος στον ανάδοχο/πλειοδότη.

Άρθρο 8ο
Φάκελος Διαγωνιζομένου
Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων, ήτοι αυτά που αφορούν τα «Στοιχεία
Διαγωνιζομένου», θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
εντός του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ».

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ θα πρέπει να κατατεθεί από τους
ενδιαφερόμενους εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, ήτοι από την ημερομηνία
δημοσίευσης του Διαγωνισμού (κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρες 08:00 π.μ.
μέχρι και την 14:00 μ.μ.) και το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την
έναρξη του Διαγωνισμού (ήτοι μέχρι 03 Νοε 21 και ώρα 14:00 μ.μ.), είτε
αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους είτε από τους νομίμους εκπροσώπους
9
τους στη Γραμματεία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., Πίνδου και Λ. Αλίμου Κατεχάκη ΤΚ 15669,
Παπάγου.

3. Στον άνω αναφερόμενο ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ θα αναγράφεται στην
εξωτερική του επιφάνεια:

ΠΡΟΣ ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.ΕΘ.Α.

Εντός του φακέλου θα βρίσκεται ένας υποφάκελος με τίτλο ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου θα αναγράφονται τα
παρακάτω:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.ΕΘ.Α.

Επωνυμία Υποψηφίου:
Ταχυδρομική Διεύθυνση Υποψηφίου:
Τηλέφωνο Υποψηφίου:
e-mail Υποψηφίου:
Αριθμός fax Υποψηφίου:
Επωνυμία Αντικλήτου:
Ταχυδρομική Διεύθυνση Αντικλήτου:
Τηλέφωνο Αντικλήτου:
e-mail Αντικλήτου:
Αριθμός fax Αντικλήτου:

4. Tα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που θα υποβληθούν μαζί με αυτά θα
πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
τυχόν γραμμένα σε ξένη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, η οποία και υπερισχύει σε περίπτωση που έχει διαφορές με αλλοδαπό
κείμενο.

5. Τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή θα πρέπει να
συνοδεύονται από την επισημείωση Apostille της Σύμβασης της Χάγης της
05/10/1961. Το αυτό ισχύει για τα έγγραφα που περιβάλλονται το συμβολαιογραφικό
τύπο και καθίστανται δημόσια κατά το δίκαιο της χώρας του συμβολαιογράφου.

6. Για όλα τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που απαιτούνται στον παρόντα
διαγωνισμό ισχύει η αρχή της ισοδυναμίας των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Αν σε κάποια χώρα, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή έγγραφα που
απαιτούνται από το παρόν Τεύχος ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις
αναφερόμενες στο παρόν Τεύχος περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση
10
δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του
ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης,
με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή έγγραφο. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή
δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του
Ν.1599/1986 ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, βεβαιουμένου σε κάθε περίπτωση του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή,
ΚΕΠ κλπ. Στη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά: α) η αδυναμία έκδοσης των
δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η πλήρωση της απαίτησης της παρούσας ως
προς το περιεχόμενο του δικαιολογητικού ή εγγράφου για το οποίο υφίσταται
αδυναμία έκδοσης.

8. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσής
τους. Σε ισχύ θεωρούνται τα πιστοποιητικά κατά σειρά ως εξής:

α. Εάν η περίοδος ισχύος τους αναγράφεται ρητά σε αυτά από την Αρχή
που τα εκδίδει και είναι σε ισχύ σύμφωνα με αυτήν.

β. Εάν υπάρχει ρητή απαίτηση να έχουν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία που
προσδιορίζεται στο παρόν Τεύχος ή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

γ. Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούμενα, αυτά πρέπει να έχουν
εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.

9. Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν θα πρέπει να φέρουν ξέσματα,
αποσβέσματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραμμα, μεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά
και συγκοπές που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή ταυτότητα των
διαγωνιζομένων. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιέχουν αιρέσεις, όρους ασαφείς ή
διφορούμενους ή μη σύμφωνους προς τους όρους της παρούσας.

10. Όλα τα δικαιολογητικά/στοιχεία που θα κατατεθούν, θα υπογράφονται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό
πρόσωπο. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας απαιτείται να
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο καθενός από τα μέλη της ή από τον κοινό
εκπρόσωπο αυτής ή άλλο πρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
από όλα τα μέλη της.

11. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί, κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει διευκρινίσεις από οποιοδήποτε
συμμετέχοντα και μπορεί να του επιτρέψει να υποβάλει συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις εντός ορισμένης σύντομης προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα
που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων
διαγωνιζομένων ή διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων από τα υποδείγματα
που θεσπίζονται από την παρούσα. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνηση δεν επιτρέπεται
11
να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση.

12. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ τον οποίο θα υποβάλουν οι
διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως και υποχρεωτικώς εντός του
υποφακέλου:

α. Ακριβή διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας του διαγωνιζομένου, το
τηλέφωνο (κινητό και σταθερό), το email, το Α.Φ.Μ. (ελληνικό ή αλλοδαπό) και τα
στοιχεία ταυτότητας αυτού (προκειμένου για φυσικό πρόσωπο).

β. Υποχρεωτική εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος τεύχους.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ & ΑΛΛΟΔΑΠΑ)

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, νομίμως θεωρημένη για
το γνήσιο υπογραφής (ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης), όπου ο ενδιαφερόμενος (για τα νομικά πρόσωπα ο νόμιμος
εκπρόσωπος) θα δηλώνει υπευθύνως όλα τα ακόλουθα:

α. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) και στην πληρωμή φόρων και
τελών στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία.

β. Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη Απόφαση αυτός είτε τα μέλη του ΔΣ ή
του Διοικούντος Οργάνου για:

(1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της Απόφασης Πλαισίου του Συμβουλίου 2008/841/ΚΕΠΠΑ της 24ης
Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της
11.11.2008, σελίδα 42).

(2) Διαφθορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στο άρθρο 2 παρ. 1
της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, καθώς και όπως ορίζεται
στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας Αρχής ή του οικονομικού φορέα.

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σελίδα 48).

(4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
12
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει.

(5) Για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας,
ψευδούς βεβαίωσης, καθώς και για έγκλημα σχετικό με την επαγγελματική του
δραστηριότητα ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οιοδήποτε μέσο.

γ. Δεν έχει περιέλθει σε πτώχευση ή παύση πληρωμών ή εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για
τα προαναφερόμενα σε βάρος του ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις, κατά περίπτωση,
εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

δ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισμούς
του Ελληνικού Δημοσίου ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου Τομέα
(προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί ή
υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αντίστοιχη αρχή τόσο της Χώρας εγκατάστασής
τους όσο και της Ελλάδος).

ε. Δεν έχει ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκε από Αναθέτουσες Αρχές σχετικά
με την ανταπόκριση σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, νομίμως θεωρημένη για
το γνήσιο υπογραφής (ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης) όπου ο ενδιαφερόμενος (για τα νομικά πρόσωπα ο νόμιμος εκπρόσωπος)
θα δηλώνει υπευθύνως όλα τα ακόλουθα:

α. Παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής
του σχετικό με Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ.) για ματαίωση του
Διαγωνισμού.

β. Ο Φάκελος Διαγωνιζομένου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτόν είναι ακριβή και αληθή.

γ. Σε περίπτωση που αναδειχθεί πλειοδότης θα υλοποιήσει τη Σύμβαση
Μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους αυτής και θα προσκομίσει στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ή με ηλεκτρονικά μέσα
ειδοποίηση του, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλωθέντα στις ανωτέρω
Υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά,
έγγραφα ή πληροφορίες ζητηθούν κατά την κρίση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Σε περίπτωση
που η κατοικία του φυσικού προσώπου ή η καταστατική έδρα του νομικού
προσώπου είναι στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται στις είκοσι
(20) εργάσιμες μέρες.

δ. Γνωρίζει ότι ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από της
κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής.

13
ε Έχει λάβει αντίγραφο των κατόψεων του μισθίου, το έχει επισκεφθεί και
έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασής του, την οποία έχει
εξετάσει με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδομένου ότι η μίσθωση γίνεται με απόφαση και ευθύνη
του στην κατάσταση στην οποία είναι το μίσθιο, των συνθηκών εκμετάλλευσής του,
των εργασιών που απαιτούνται να εκτελεσθούν προς άσκηση της επιθυμητής χρήσης
αυτού και του συνολικά απαιτούμενου κόστους για την υλοποίησή τους.

στ. Τα υλικά και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές των οικείων Εθνικών Κανονισμών και των κανονισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Επιπλέον για τα νομικά πρόσωπα:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, νομίμως θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής (ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης) περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης του νομικού
προσώπου – εταιρείας (όπου απαιτείται).

β. Πρακτικό Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος
Οργάνου του Υποψηφίου Νομικού Προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται:

(1) Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό

(2) Το περιεχόμενο των ως άνω αναφερθεισών Υπεύθυνων Δηλώσεων.

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

1. Το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στο ως άνω
υποκεφάλαιο I [ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ & ΑΛΛΟΔΑΠΑ)] για
κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό
πρόσωπο οιασδήποτε μορφής. Με το Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου
της κοινοπραξίας χορηγούνται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στον κοινό ή τους
κοινούς νόμιμους εκπροσώπους, που θα εξουσιοδοτηθούν για το σκοπό αυτό από
όλα τα μέλη της.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, νομίμως θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής (ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης) στην οποία θα επιβεβαιώνεται ρητώς η συμφωνία συνεργασίας
των συμμετεχόντων, όπου (κατ’ ελάχιστον) δηλώνουν από κοινού ότι:

α. Αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο την
ευθύνη έναντι του Τ.ΕΘ.Α., τόσο μέχρι την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης
Μίσθωσης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και εγγυώνται ατομικά και εις
ολόκληρο την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τον παρόντα Διαγωνισμό (ευθύνη από διαπραγματεύσεις), καθώς από τη
σχετική Σύμβαση Μίσθωσης που θα συναφθεί σε περίπτωση ανάθεσης.

β. Ορίζουν τον εκπρόσωπο της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα
εξουσιοδοτείται ρητώς, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για
15

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και της τυχόν παράτασής της, το Τ.ΕΘ.Α.
ως εκμισθωτής, δεν υποχρεούται σε καμιά απολύτως επισκευή ή τροποποίηση του
μισθίου, ο δε μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου και
σύμφωνα προς τον σκοπό για τον οποίο εκμισθώνεται. Επιπλέον, ο μισθωτής
ενεργεί όλες τις προς συντήρηση αυτού αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, κατόπιν
πάντως προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του εκμισθωτού, δικαιουμένου όπως δια
των οργάνων του παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. Δεν δύναται
να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο άνευ άδειας του Τ.ΕΘ.Α., ούτε να μεταρρυθμίσει
τούτο ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε.
Οι τυχόν εργασίες που απαιτηθούν για το σκοπό της χρήσης του μισθίου τόσο αρχικά
όσο και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, θα πραγματοποιούνται κατόπιν εγκρίσεως
του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) από το μισθωτή με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη του ίδιου
(μισθωτή) και μετά τη λήξη της εκμίσθωσης θα παραμένουν προς όφελος του
μισθίου, ενώ ο μισθωτής παραιτείται από τυχόν απαίτηση αποζημίωσης.

6. Κάθε εγκατάσταση, παράπηγμα κ.λπ., γινόμενο υπό του μισθωτή επί του
μισθίου, είτε κατά τη σύμβαση είτε με δική του πρωτοβουλία, περιέρχεται
αυτοδικαίως στην κυριότητα του Τ.ΕΘ.Α. μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, χωρίς ο
μισθωτής να δύναται να προβάλλει δικαίωμα προς αποζημίωση ή να αφαιρέσει τα
προστεθέντα κατασκευάσματα, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις αυτού
δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση παράνομης διατάραξης ή αποβολής αυτού
από το μίσθιο, έχει κατά παντός τρίτου άπασες τις αγωγές που θα ασκούσε το
Τ.ΕΘ.Α. προς προστασία της νομής και κατοχής τούτου. Υποχρεούται δε αμελλητί να
ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή περί πάσας παρανόμου ενέργειας τρίτου επί του
ακινήτου.

8. Για κάθε παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτή, από την
οποία επήλθε ζημία στο Τ.ΕΘ.Α., ο μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, η οποία
βεβαιώνεται δια καταλογισμού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α.
και εισπράττεται με την διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).

9. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως θεωρείται σπουδαία και
επάγεται, κατά την κρίση της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. την κήρυξη του μισθωτή ως έκπτωτου, τη
λύση της μίσθωσης, την απόδοση του μισθίου κατά τη διαδικασία του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και την μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

10. Απαγορεύεται η εναπόθεση στο μίσθιο, έστω και προσωρινά, εύφλεκτων
υλικών ή απορριμμάτων. Οποιαδήποτε ζημιά από τυχόν παράβαση του όρου τούτου,
βαρύνει τον μισθωτή, έστω και αν αυτός τυγχάνει ανεύθυνος του ζημιογόνου
γεγονότος.

11. Η τοποθέτηση από το μισθωτή έγγραφης ή άλλης φωτεινής ή μη
διαφημιστικής παραστάσεως, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Τ.ΕΘ.Α..
16

12. Ο εκμισθωτής δύναται άπαξ του έτους να επισκέπτεται το μίσθιο κατόπιν
συνεννόησης με τον μισθωτή. Τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης ή την
παράταση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την τοποθέτηση
ενοικιαστηρίου και την επίσκεψη του μισθίου στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους
μισθωτές, κάθε εργάσιμη μέρα και από ώρα 9 π.μ. – 3 μ.μ..

13. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής δεν παραδώσει έγκαιρα το μίσθιο
μετά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός των άλλων συνεπειών, θα υπόκειται, χωρίς άλλες
διατυπώσεις σε καταβολή προστίμου. Το εν λόγω πρόστιμο θα συνίσταται στο
διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος ή μέρος αυτού για τον αντίστοιχο χρόνο της
παράνομης παρακράτησης του μισθίου, μέχρι της παράδοσής του με σύνταξη
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. Σε περίπτωση κατά την οποία παραδώσει
το μίσθιο με φθορές ή βλάβες (εξαιρουμένων τυχόν ζημιών συνήθους χρήσης) και
πάντως όχι σε καλή κατάσταση, αυτός θα βαρύνεται έναντι του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.)
σε αποζημίωση για τις πάσης φύσεως δαπάνες αποκατάστασης, η οποία
συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

14. Ο μισθωτής υποχρεούται όπως καταβάλλει, το αντίτιμο των αναλογούντων
κοινόχρηστων δαπανών οι οποίες, βαρύνουν τον μισθωτή (συντήρηση και λειτουργία
των κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων και πραγμάτων του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το μίσθιο κ.λπ.).

15. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των δαπανών από παροχές κοινής
ωφέλειας, ενώ παράλληλα έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει τα στοιχεία του ως
ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας αλλά και να υπογράψει νέα
σύμβαση προμήθειας ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά
του.

16. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των πάσης φύσεως φόρων, τελών,
εισφορών, κρατήσεων, κλπ υπέρ δημοσίου, δήμου και γενικά τρίτων, που κατά το
νόμο ή κατά συνήθεια βαρύνουν το μισθωτή του ακινήτου.

17. Ο μισθωτής, από την κατακύρωση της μίσθωσης και στο εξής, δεν δικαιούται
μείωση του μισθώματος.

Άρθρο 11ο
Λοιποί Όροι Μισθώσεως
1. Ο μισθωτής δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση λόγω της λύσης της
σύμβασης, στις προβλεπόμενες από αυτή περιπτώσεις λύσης της. Σε περίπτωση
λύσης της μίσθωσης μονομερώς από το Τ.ΕΘ.Α., κάθε συσταθέν δικαίωμα του
μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ως μη υπάρχον έναντι του εκμισθωτή.

2. Η υπεκμίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση σε τρίτο, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, της χρήσης ολόκληρου ή ακόμα και μέρους ή
τμήματος του μισθίου, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του εκμισθωτή απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση που αυτή δοθεί, ο
αρχικός μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει στον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) αντίγραφο
της σύμβασης με τον υπομισθωτή, ενώ αφ’ ενός θα εξακολουθεί να ευθύνεται εις
ολόκληρο έναντι του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.), βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως
17
μισθώσεως, και αφ’ ετέρου θα υποχρεούται και θα οφείλει να καταβάλει στον
εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) και επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
μισθώματος της υπομίσθωσης ή επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης χρήσης,
καταβλητέο το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα, αν πρόκειται για
μηνιαίο μίσθωμα ή αντάλλαγμα, ή την τελευταία ημέρα κάθε μισθωτικού έτους, αν
πρόκειται για ετήσιο μίσθωμα ή αντάλλαγμα. Η κατά τ’ ανωτέρω υπεκμίσθωση δεν
δύναται να συνομολογηθεί για χρόνο εκτεινόμενο πέραν της λήξης της μίσθωσης.

3. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή προς τρίτο, ως και η
πρόσληψη συνεταίρου συνεργάτου κ.λπ., χωρίς έγγραφη έγκριση του εκμισθωτού,
συνεπάγεται, κατά την κρίση της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α., τη λύση της μίσθωσης με τις
προβλεπόμενες συνέπειες από τη σύμβαση και τον νόμο γενικότερα.

4. Οι κοινοπραξίες μετά την υπογραφή της σύμβασης δύναται να συστήσουν
εμπορική εταιρία υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, το οποίο εγκρίνεται από τη
Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α..

5. Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης είναι δυνατό να τροποποιηθούν με
απόφαση του Σ.ΑΜ. (Συμβούλιο Άμυνας) κατόπιν συμφωνίας των μερών και
εισήγησης της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α.. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της μίσθωσης μόνον
εγγράφως θα αποδεικνύεται.

6. Η σύμβαση μισθώσεως λύεται κανονικά με την εκπνοή του χρόνου διάρκειάς
της που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 1ο της παρούσας. Είναι δυνατή κατόπιν
συμφωνίας των μερών (ήτοι του μισθωτή και της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α.) η παράταση της
σύμβασης μίσθωσης για άλλα δεκαπέντε (15) έτη με διατήρηση των όρων αυτής. Το
μίσθωμα της σύμβασης κατά το χρόνο έναρξης της παράτασής της είναι το ήδη
διαμορφωμένο μίσθωμα κατά τη λήξη της κύριας σύμβασης και συνεχίζει να
αναπροσαρμόζεται και κατά το χρόνο της παράτασης σε ποσοστό ίσο με το 100%
της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου
μηνιαίου μισθώματος ανά πενταετία. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να
είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.
Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο μίσθωμα της σύμβασης στο χρόνο παράτασης δε
δύναται να είναι κατώτερο του 5% της αντικειμενικής αξίας που θα έχει το ακίνητο
κατά το χρόνο έναρξης αυτής. Η μετά τη λήξη της σύμβασης παραμονή του μισθωτή
στο μίσθιο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση ή
παράταση της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 10 παράγραφος 13.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης
εκμισθώσεως, να αποδώσει το μίσθιο στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Τ.ΕΘ.Α.. Την ευθύνη για την έγκαιρη συγκρότηση και
μετάβαση στο μίσθιο της Επιτροπής παραλαβής θα φέρει ο εκμισθωτής. Τυχόν
αδυναμία της Επιτροπής να παραλάβει το μίσθιο και να υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, δεν μπορεί να θεωρηθεί παράνομη
παρακράτηση του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή και δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε
συνέπεια για αυτόν συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο άρθρο 10
παράγραφος 13, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε πταίσμα του μισθωτή.

18
8. Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση, ο μισθωτής
υποχρεούται να ζητήσει την επίλυσή της, με αίτησή του προς το Τ.ΕΘ.Α. μαζί με
έγγραφα και άλλα στοιχεία. Η Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. μπορεί με απόφασή της να επιλύσει τη
διαφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής επιμένει στις απόψεις του, η
διαφορά θα τίθεται στην κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών,
που ορίζονται ως αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια. Σε κάθε περίπτωση, τα
Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια για κάθε
διένεξη, διαφορά και κάθε δίκη γενικά που θα δημιουργηθεί από τη σύμβαση
μίσθωσης που θα υπογραφεί.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να
γνωστοποιεί στον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) οποιαδήποτε μεταβολή του ή τροποποίησή
του το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη συντέλεση της μεταβολής ή της
τροποποίησης. Εφ’ όσον κατά το δίκαιο της έδρας του νομικού προσώπου
προβλέπεται η δημοσίευση της μεταβολής ή της τροποποίησης αυτής, τότε θα
πρέπει να προσκομίζεται το δημοσιευμένο έγγραφο (π.χ. ΦΕΚ).

10. Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, οιασδήποτε αίτηση για πτώχευση ή
αναγκαστική διαχείριση κατ’ αυτού ή οιασδήποτε σχετική δικαστική Απόφαση.

11. Σε περίπτωση θανάτου ή νομικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου του
μισθωτή, πτώχευσης, εκκαθάρισης και λύσεως του νομικού προσώπου του μισθωτή,
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η σύμβαση θα θεωρείται «αυτοδικαίως λελυμένη», το
δε μίσθιο θα περιέρχεται αυτόματα στην κατοχή του Τ.ΕΘ.Α.. και δεν αναγνωρίζεται
κανένα συμβατικό ή μη δικαίωμα στους κληρονόμους του μισθωτή. Το Τ.ΕΘ.Α. κατά
την κρίση του έχει το δικαίωμα να αναθέσει σ’ αυτούς τη συνέχιση της εκτέλεσης των
όρων της συμβάσεως, εφ’ όσον υποδείξουν πρόσωπο κατάλληλο για να αναλάβει
την εκμετάλλευση του μισθίου.

12. Μη καταβολή από το μισθωτή ολόκληρου του μηνιαίου μισθώματος πέραν
από τη δια της παρούσης οριζόμενη προθεσμία, έχει σαν συνέπεια την καταγγελία
της μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και την κήρυξη του μισθωτή ως
εκπτώτου, χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή όχληση του
Μισθωτή ή άλλη ενέργεια εκ μέρους του Εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.). Ρητά αναγνωρίζεται
εκ μέρους του μισθωτή ότι η οιαδήποτε καθυστέρηση καταβολής μισθώματος,
παρέχει ρητώς στον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) το δικαίωμα είσπραξης τόκων υπερημερίας
με το ισχύον εκάστοτε επιτόκιο. Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των
μισθωμάτων, η Διοικούσα Επιτροπή του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) θα δικαιούται να
κηρύξει με απόφασή της έκπτωτο το μισθωτή και να λύσει αζημίως για τον εκμισθωτή
(Τ.ΕΘ.Α.) την παρούσα σύμβαση μισθώσεως, ενώ αυτό θα συνεπάγεται, πέραν των
άλλων σε βάρος του μισθωτή συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα και στο
Νόμο γενικότερα, την υπέρ του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) αυτοδίκαια κατάπτωση
ολόκληρης της κατατεθειμένης εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης.

13. Ο μισθωτής και μόνο αυτός θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί
αποκλειστικά με δικά του μέσα και δαπάνες στις απαιτούμενες ενέργειες για την
έκδοση και χορήγηση, επ’ ονόματί του και για λογαριασμό του, όλων των
προβλεπόμενων και απαραίτητων Αδειών για τη νόμιμη, προβλεπόμενη,
επιτρεπτή και εύρυθμη λειτουργία του μισθίου και για τη χρήση που αυτός θέλει,
19
καθώς επίσης και για την εξασφάλιση των απαιτούμενων Εγκρίσεων και Αδειών
από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια αρχή για τη χρήση που αυτός θέλει να κάνει στο
μίσθιο.

14. Ο μισθωτής οφείλει να έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής
κατάστασης του μισθίου, να έχει ήδη συμβουλευθεί νομικούς, οικονομικούς,
τεχνικούς και λογιστικούς – φορολογικούς συμβούλους και εκτιμητές, πολιτικούς
μηχανικούς και μηχανολόγους και να έχει ήδη εκτιμήσει ότι το μίσθιο εξυπηρετεί
απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Το Τ.ΕΘ.Α. δεν ευθύνεται έναντι του
μισθωτού για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο
και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση αυτός και δεν υποχρεούται από το λόγο αυτό
στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μίσθωσης.

15. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο από πάσης απόψεως,
περιλαμβανομένης και της υγιεινής και της καθαριότητας, σε καλή κατάσταση και
να επιδιορθώνει και γενικότερα αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά του μισθίου και
των εγκαταστάσεων αυτού οπουδήποτε, εξαιρουμένων μόνο και μόνο για τη
διάρκεια του ενταύθα συνομολογούμενου μισθωτικού χρόνου των εκ της
συνήθους χρήσεως τοιούτων. Στην έννοια της συνήθους χρήσεως δεν
περιλαμβάνεται η θραύση υαλοπινάκων, οιαδήποτε βλάβη στα κλείθρα, απώλεια
κλειδιών κ.λπ., οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν το μισθωτή.

16. Οι όποιες τυχόν εργασίες απαιτηθούν για τον σκοπό της χρήσης του
μισθίου θα γίνουν από το μισθωτή με δικές του δαπάνες και μέσα και με
αποκλειστική ευθύνη του ιδίου και υπό τον όρο, βεβαίως, ότι ο μισθωτής θα έχει
εξασφαλίσει και θα του έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι σχετικές άδειες
(εφ’ όσον απαιτούνται) της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και οιασδήποτε άλλης δημόσιας ή δημοτικής Υπηρεσίας ή Αρχής. Ο
εκμισθωτής (Τ.ΕΘ.Α.) ουδεμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση έχει ή φέρει
σε περίπτωση που ο μισθωτής παραβιάσει οδηγίες ή κανονισμούς ή νομοθετικές
διατάξεις ή εγκρίσεις ή άδειες από το αρμόδιο Υπουργείο, την αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια
αρχή.

17. Συμφωνείται ότι η αδυναμία έκδοσης, αναθεώρησης, επέκτασης,
ανανέωσης ή διατήρησης σε ισχύ από το μισθωτή οιασδήποτε απαιτούμενης
άδειας ή εγκρίσεως δεν συνιστά πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή έλλειψη
συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου ή αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση παροχής
εκ μέρους του εκμισθωτή, ούτε συνιστά λόγο μείωσης ή μη καταβολής του
μισθώματος ή λόγο καταγγελίας της παρούσας.

18. Οι ανωτέρω εργασίες που θα απαιτηθούν για τον σκοπό της χρήσης του
μισθίου, θα κοινοποιηθούν αρχικά στον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.),
συνοδευόμενες από μελέτη ή τεχνική περιγραφή μηχανικού, προκειμένου να
εγκριθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.ΕΘ.Α., και έπειτα, αφού εγκριθούν
και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Πολεοδομικές, κ.λπ.), εφόσον βεβαίως
απαιτείται, θα τελούν υπό την επίβλεψη μηχανικού που θα οριστεί από τον
εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα διακοπής των εργασιών
που ενδέχεται να επηρεάσουν την στατικότητα του κτηρίου.
20

19. Τόσο ο εκμισθωτής (Τ.ΕΘ.Α.), όσο και η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) (ως προκηρύξασα το σχετικό
διαγωνισμό) καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει ουδεμία απολύτως ευθύνη
ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν για την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω
Αδειών, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων Εγκρίσεων και Αδειών από την
αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.
για τις τυχόν εργασίες και τη λειτουργία του μισθίου, καθώς και για την
εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.

20. Ο Μισθωτής φέρει, αποκλειστικά και μόνον αυτός, ολόκληρη την κάθε
είδους ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική, για τις πραγματοποιηθείσες από αυτόν
εγκαταστάσεις και εργασίες επί του μισθίου όσο και για τη λειτουργία του μισθίου
έναντι κάθε τρίτου. Ο εκμισθωτής ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει σε σχέση με
τα ανωτέρω, στην περίπτωση δε που τυχόν υποχρεωθεί να δαπανήσει ή να
καταβάλει οιοδήποτε ποσό για τις πιο πάνω αιτίες, δικαιούται να το αναζητήσει
από το μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να του το καταβάλει, πλέον τόκων και
εξόδων.

21. Αποκλειστικός εργοδότης όλου του προσωπικού που τυχόν απασχοληθεί
σε εργασίες επί του μισθίου θα είναι ο μισθωτής, ο οποίος θα υπέχει και όλες
ανεξαιρέτως τις εκ του Νόμου ευθύνες για το προσωπικό αυτό. Αποκλειστικά
αυτός σαφώς και ρητώς βαρύνεται και ευθύνεται για το χρησιμοποιηθέν
εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους, την ασφάλισή τους και
αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών
ταμείων τους.

22. Ο εκμισθωτής (Τ.ΕΘ.Α.) ουδεμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση έχει
ή φέρει σε περίπτωση που ο μισθωτής παραβιάσει την εργατική και
κοινωνικοασφαλιστική Νομοθεσία και δεν καταβάλει καθόλου ή εγκαίρως τους
μισθούς και τις προβλεπόμενες εισφορές του χρησιμοποιηθέντος εργατοτεχνικού
και υπαλληλικού προσωπικού.

23. Ο μισθωτής, δύναται να αιτηθεί την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης, με
τους ίδιους ακριβώς όρους και περιεχόμενο, και με συμβολαιογραφικό τύπο
οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της μίσθωσης, μετά από πρόσκληση που θα
απευθύνει προς τον εκμισθωτή. Οι δαπάνες κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης
και μεταγραφής θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή.

Άρθρο 12ο
Ασφάλιση του Μισθίου
1. Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο και να παραδώσει στο
Τ.ΕΘ.Α. το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των
ασφαλίστρων εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του μισθίου. Το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ανανεωθεί με το πέρας τυχόν εργασιών ανακατασκευής
και θα προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση του μισθίου. Κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν
από τη λήξη του, ο μισθωτής θα ανανεώσει υποχρεωτικώς το συμβόλαιο και θα το
παραδίδει στο Τ.ΕΘ.Α. μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

21
2. Για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και της τυχόν παράτασής της, ο μισθωτής
υποχρεούται να ασφαλίζει με δικά του έξοδα το μίσθιο, συμπεριλαμβανομένων των
προσθηκών, των παραρτημάτων, των συστατικών και του εξοπλισμού του, σε
νομίμως συνάπτουσα ασφαλίσεις στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία, πρώτης (Α’)
κατηγορίας, με συνδικαιούχο του ασφαλίσματος τον εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.), και για
ασφαλιστέα αξία καινουργούς (new for old): (α) κατά παντός κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων πυρκαγιάς, θεομηνίας, κεραυνού,
καπνού, έκρηξης, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικής ενέργειας, κακόβουλης
πράξης, θύελλας, πλημμύρας, καταιγίδας, σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης,
διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης) και
κατά οποιασδήποτε υλικής ζημιάς, ή απώλειας ή καταστροφής μερικής ή ολικής
προκληθεί από οποιονδήποτε λόγο ακόμη και από ανωτέρα βία στο μίσθιο (β) για
αστική ευθύνη έναντι τρίτων (third party liability), που θα καλύπτει την τυχόν αστική
ευθύνη που θα κριθεί ότι συντρέχει για ζημιές ή βλάβες σε οποιονδήποτε τρίτο, του
εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) και των υπαλλήλων και στελεχών αυτού ρητώς
κατονομαζομένων ως τρίτων, (γ) για απώλεια εσόδων του μισθωτή συνεπεία
καλυπτομένου κινδύνου ή διακοπής. Ο μισθωτής υποχρεούται να τροποποιεί το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάθε φορά που προβαίνει σε προσθήκη ή τροποποίηση
παραρτημάτων, συστατικών ή εξοπλισμού στο μίσθιο.

3. Στην κάλυψη των κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα ασφαλιζόμενα
πρόσωπα θα θεωρούνται τρίτα μεταξύ τους, σύμφωνα με τον ειδικό όρο
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ.

4. Το περιεχόμενο του ασφαλιστήριου συμβολαίου, καθώς και οιαδήποτε
τροποποίηση ή ανανέωση αυτού τελεί υπό την έγκριση του εκμισθωτή (Τ.ΕΘ.Α.) προ
της υπογραφής του από το μισθωτή και την ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση
διαφωνίας σχετικώς με τους όρους του ως άνω ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο
εκμισθωτής (Τ.ΕΘ.Α.) θα ζητήσει την εμπεριστατωμένη γνώμη μεσίτη ασφαλίσεων ή
ασφαλιστικού συμβούλου της επιλογής του, η οποία και θα είναι δεσμευτική για τα
συμβαλλόμενα μέρη.

5. Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, θα αναφέρεται ως ασφαλιζόμενος ο
εκμισθωτής (Τ.ΕΘ.Α.) και το προσωπικό του, ο μισθωτής και κάθε άλλος που θα
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών ενδεχόμενης ανακατασκευής του
μισθίου ή επ’ ευκαιρία αυτού. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτεται και η
ευθύνη του Τ.ΕΘ.Α. που απορρέει από το άρθρο 922 του ισχύοντα Αστικού Κώδικα
(ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ).

6. Πέραν των ανωτέρω, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να περιέχονται
και να ενσωματωθούν με μορφή παραρτήματος και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και
συμφωνίες, που θα διέπουν την ασφάλιση σε όλη τη διάρκειά της:

α. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
εκχωρούνται από τώρα στον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη (Τ.ΕΘ.Α.), ο οποίος θα
αναφέρεται ως δικαιούχος αυτών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ήτοι σε περίπτωση
απώλειας ή ζημιάς στο ασφαλιζόμενο μίσθιο και στα υλικά που ανήκουν στην
κυριότητα Τ.ΕΘ.Α. οι σχετικές αποζημιώσεις θα καταβληθούν, χωρίς να απαιτείται γι’
αυτό έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του μισθωτή.

22
β. Tο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή/και να
ακυρωθεί ή/και να θεωρηθεί ότι έληξε, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του
Τ.ΕΘ.Α. με συστημένη επιστολή της Ασφαλιστικής Εταιρείας, πριν από σαράντα
πέντε (45) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες και σχετική ρητή και έγγραφη
συναίνεση αυτού.

7. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παρέχεται
υποχρεωτικώς κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες.

8. Σε κάθε περίπτωση οι όροι των ασφαλιστήριων συμβολαίων απαιτείται να
είναι σύμφωνοι με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

9. Εάν ο μισθωτής δεν προσκομίσει τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,
σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση της
Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α., λύεται αζημίως για το Τ.ΕΘ.Α. η σύμβαση μίσθωσης, ενώ αυτό θα
συνεπάγεται αυτοδίκαια κατάπτωση ολόκληρης της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
πιστής τήρησης των όρων της Σύμβασης Μισθώσεως υπέρ του Τ.ΕΘ.Α. ως
εκμισθωτή, πέραν των άλλων σε βάρος του μισθωτή συνεπειών, που προβλέπονται
στην παρούσα σύμβαση και στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 13ο
Γλώσσα – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Χορήγηση Τευχών Διαγωνισμού
– Πληροφορίες & Διευκρινήσεις 1. Γλώσσα διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι αποκλειστικά και μόνο η
ελληνική. Σε αυτήν θα υποβάλλονται όλα τα έγγραφα, κείμενα, επιστολές και άλλες
γραπτές επικοινωνίες των Διαγωνιζόμενων και του Τ.ΕΘ.Α.. Σε περίπτωση που
ορισμένα έγγραφα πρέπει να συνταχθούν σε άλλη γλώσσα και να μεταφραστούν
κατόπιν στην ελληνική, η μετάφραση σαφώς και θα υπερισχύει σε οποιαδήποτε
θέματα ερμηνείας. Οι απαντήσεις επί τυχόν ερωτημάτων ή διευκρινίσεων που
ενδεχομένως θα ζητήσουν οι Διαγωνιζόμενοι, θα συνταχθούν στα ελληνικά. Η
Σύμβαση Μισθώσεως με τον Πλειοδότη θα συνταχθεί και θα υπογραφεί στα
ελληνικά. Το ελληνικό κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό κείμενο της Σύμβασης. Η
διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιεσδήποτε
διαφορές σε σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία θα επιλύονται αποκλειστικά από τα
καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της παρούσας
Διακήρυξης είτε σε έντυπη μορφή από το Τ.ΕΘ.Α. και την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είτε
ηλεκτρονικά από τις ιστοσελίδες του Τ.ΕΘ.Α. (ndf.gr) και της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
(ypaaped.mil.gr. – Μενού – Ανακοινώσεις).

3. Τέλος, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων επί των όρων της παρούσας
διακήρυξης (είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικά μέσα), η ΥΠΑΑΠΕΔ παρέχει
διευκρινήσεις στον ενδιαφερόμενο, οι οποίες καθίστανται αναπόσπαστο μέρος αυτής,
μέχρι δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής του
Φακέλου Διαγωνιζομένου για το σχετικό διαγωνισμό. Οι ανωτέρω διευκρινήσεις
αναρτώνται και στο site της Υπηρεσίας (www.ypaaped.mil.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) με τη
μορφή ερωταπαντήσεων, προκειμένου να είναι προσβάσιμες σε όλους τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερώνεται και να λαμβάνει υφιστάμενα
στοιχεία του προς εκμίσθωση ακινήτου από το Τ.ΕΘ.Α. επί της οδού, Θαλού και
Πιττακού 10, Αθήνα (τηλ. 2106552722, 2103315016, 2103216111, FAX:210-
3255529) και από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επί των οδών Πίνδου και Λ. Αλίμου Κατεχάκη,
Παπάγου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από την 08:00 π.μ. μέχρι και την
14:00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 210-6531837).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
Εγγραφή Χρήστη
1. Για τη συμμετοχή στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό απαιτείται η
προηγούμενη εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

2. Καταθέτοντας φάκελο συμμετοχής στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., ο υποψήφιος θα
παραλαμβάνει μια φορητή συσκευή με την εφαρμογή πιστοποιημένης διαδικασίας
αυθεντικοποίησης (token), μαζί με τα διαπιστευτήρια του (username, password).

3. H χρήση της συσκευής token είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση στο
Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και η απώλεια αυτού επιφέρει
και την αδυναμία συμμετοχής στην πλειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση μη
επιστροφής της συσκευής token εντός 48 ωρών μετά το πέρας της διαδικασίας του
διαγωνισμού, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. θα προβαίνει σε κατάπτωση μέρους της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.

4. Μία (1) ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, θα
λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων σε προσομοιωτική (demo)
έκδοση της πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Η διαδικασία θα
είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που θα ακολουθηθεί την ημέρα της δημοπρασίας. Οι
συμμετέχοντες θα λαμβάνουν e-mail με το username και password. Kατά την είσοδό
τους στην πλατφόρμα, τόσο κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης – προσομοίωσης
(demo) όσο και πριν την έναρξη του διαγωνισμού θα πρέπει να αλλάζουν το
username και το password.

5. Οι συμμετέχοντες στην πλειοδοτική διαδικασία, πριν την είσοδό τους στην
πλατφόρμα θα οδηγούνται σε φόρμα εισαγωγής των διαπιστευτηρίων τους, η οποία
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

α. Username: Εισάγεται το όνομα του χρήστη

β. Password: Εισάγεται το συνθηματικό χρήστη

μετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων, οι χρήστες θα οδηγούνται σε φόρμα
υποχρεωτικής αλλαγής του συνθηματικού τους, ενώ μετά την είσοδό τους στο
σύστημα θα μεταφέρονται αυτόματα στην αντίστοιχη διεπαφή χρήστη.

24
Άρθρο 2ο
Διαδικασίες Δημοπρασίας
1. Με την είσοδο στο σύστημα ο συμμετέχων στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό
διαγωνισμό βλέπει μια λίστα με τις ενεργές δημοπρασίες. Επιλέγοντας μία από
αυτές, έχει τη δυνατότητα να δει αναλυτικές λεπτομέρειες για τη δημοπρασία και
μπορεί να καταθέσει τη δική του προσφορά. Επεξηγηματικά, στις αναλυτικές
λεπτομέρειες περιλαμβάνονται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη λήξη της
δημοπρασίας, οι συνολικές προσφορές καθώς και η τρέχουσα προσφορά.

2. Κάτω από τις αναλυτικές πληροφορίες του δημοπρατούντος ακινήτου,
υπάρχουν τρεις καρτέλες σχετικές με την Περιγραφή, την Κατάταξη και το Ιστορικό.

3. Στην καρτέλα Ιστορικό, οι αγοραστές μπορούν να ενημερωθούν για τις
προσφορές όλων των χρηστών μαζί με την ημερομηνία και ώρα που κατατέθηκαν.

4. Επιλέγοντας οι αγοραστές την καρτέλα Κατάταξη, έχουν πρόσβαση στη
τρέχουσα κατάταξη όλων των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, με βάση τις
προσφορές του καθενός.

Άρθρο 3ο
Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτού τύπου, μίας φάσεως. Οι συμμετέχοντες
προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες από την αμέσως προηγούμενη προσφορά
έως τον χρόνο κλεισίματος του διαγωνισμού.

2. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 05 Νοε 21 και ο χρόνος
διεξαγωγής δύο (2) ώρες, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 12:00 μ.μ..

3. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης επέκτασης του χρόνου κλεισίματος του
διαγωνισμού, δηλαδή εάν εντός των τελευταίων δύο λεπτών πριν την ώρα λήξης της
δημοπρασίας κατατεθεί αποδεκτή οικονομική προσφορά, η λήξη του διαγωνισμού
παρατείνεται αυτομάτως για πέντε λεπτά από την ώρα υποβολής της προσφοράς
αυτής (με δυνατότητα διαδοχικών πεντάλεπτων παρατάσεων).

4. Πληροφορίες για το ακίνητο παρέχονται στον ιστότοπο www.ypaaped.mil.gr.
Πρόσθετες πληροφορίες θα διατίθενται προς όλους τους ενδιαφερόμενους από την
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στο ακίνητο σε ημέρες
και ώρες που θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..

5. Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη διαδικασία πιστοποίησης και για τη χρήση των
συσκευών token παρέχονται στο τηλέφωνο 210-6531837 από τον Σμρο Λουκά
Κομίνη ΠΝ.

ksd
adv

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts