ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία του ΥΠΕΝ για το Ελληνικό

Ευρύτερες αρμοδιότητες για το Γραφείο Ελληνικού, που μεταφέρεται στην ομπρέλα του υπουργείου Περιβάλλοντος

Επιμέρους ρυθμίσεις για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά εισάγεται με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νομου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ώστε ακόμη κι εντός του Ιουνίου κι επτά χρόνια μετά την αρχική υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda, ο επενδυτής να καταβάλλει εντός του Ιουνίου, το ποσό που αναλογεί στην πρώτη δόση (300 εκατ. ευρώ) ώστε να αποκτήσει η Lamda τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε..

Τα επιμέρους άρθρα περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με τη χωροθέτηση της μαρίνας Αγίου Κοσμά, ώστε να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της συναρμοδιοτήτων, την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων, για το Γραφείο Ελληνικού -το οποίο μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το υπουργείο Οικονομικών- και για τις επιμέρους αρμοδιότητές του.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη, γιατί οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού αφορούν κατά κύριο λόγο σε αντικείμενο αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τροποποιήσεις της σύμβασης διανομής, αλλά και τροποποιήσεις των λοιπών στοιχείων γενικής οργάνωσης του πάρκου, ενώ στο άρθρο 7 ορίζονται θέματα σε σχέση με τα κατεδαφιστέα ή διατηρητέα κτίρια. Όπως αναφέρεται σχετικά, «με την πρόοδο των μελετών και την λεπτομερέστερη αξιολόγηση των κτισμάτων, κρίνεται ότι ορισμένα κτίσματα που είχαν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα, όπως ο υδατόπυργος της παλιάς αμερικανικής βάσης, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, ενώ αντίθετα ορισμένα κτίσματα που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως διατηρούμενα είναι προτιμότερο να κατεδαφισθούν, αφού η διατήρησή τους κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί εν τέλει κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κτίσματα περιμετρικά των τριών υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας είχαν περιληφθεί εκ παραδρομής στην κατηγορία «διατηρητέα», παρότι δεν περιλαμβάνονταν στον χαρακτηρισμό των υποστέγων ως μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιεί την αρχική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων κτισμάτων και εισάγει εφεξής μία απλούστερη διαδικασία «μετάταξης» των υφιστάμενων κτισμάτων από μία κατηγορία σε άλλη, με την έκδοση απόφασης του αρμόδιου κατά τον ν. 4663/2020 Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να μην απαιτείται τυπικός νόμος».

Η ρύθμιση σε σχέση με τις τροποποιήσεις της σύμβασης διανομής «κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην εισάγεται ελληνικό κοινοβούλιο μία επουσιώδης τροποποίηση, η οποία ούτως άλλως, πριν από θέσπισή της, θα έχει ελεγχθεί ως προς νομιμότητά από τη διοίκηση και πιθανόν και από ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (στο πλαίσιο επεξεργασίας κανονιστικών διαταγμάτων)».

Το Γραφείο Ελληνικού

Με τις ρυθμίσεις, διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού, «προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτές υπό τη διεύθυνση, ευθύνη και εποπτεία ενός κεντρικού φορέα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αφενός μεν λόγω της γεωγραφικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ο οποίος εντάσσεται σε τρεις διαφορετικούς Δήμους, αφετέρου λόγω της ευρύτητας των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, στη διαδικασία των οποίων εμπλέκεται κατά την κείμενη νομοθεσία σωρεία διαφορετικών φορέων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης των κάθε είδους εγκαταστάσεων με τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Γραφείο Ελληνικού, αυξάνεται η ασφάλεια δικαίου με τον καθορισμό αρμόδιου φορέα και την αποφυγή τυχόν συρρεουσών αρμοδιοτήτων, ενώ παράλληλα αποφορτίζονται οι κεντρικές αδειοδοτικές υπηρεσίες της διοίκησης από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση του έργου».

Το Γραφείο Ελληνικού αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες μόνο για τις περιοχές του Μητροπολιτικού Πόλου που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Η εξαίρεση των εν λόγω περιοχών κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι χρήσεις που αναμένεται να αδειοδοτηθούν στις περιοχές αυτές (σχολεία, νοσοκομεία, ναοί), είναι απολύτως εξειδικευμένες και, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, Θα εξακολουθήσουν να αδειοδοτούνται από τους αντίστοιχους φορείς (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε., Υπουργείο Υγείας, ναοδομία)».

Συνοπτικά, στο Γραφείο Ελληνικού προτείνεται να μεταφερθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ‘Εκδοση όλων των αδειών (οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας) που απαιτούνται για τη δόμηση εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και γενικότερα ο έλεγχος της οικοδομικής δραστηριότητας εντός αυτού (έλεγχος εφαρμογής οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητες για αυθαίρετη δόμηση) και οι συνοδές αυτών αρμοδιότητες (βεβαιώσεις χρήσεων γης). Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι αρμοδιότητες εφαρμογής και ελέγχου των οικοδομικών αδειών που ανατίθενται στο Γραφείο Ελληνικού δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις περί ελεγκτών δόμησης του ν. 4495/2017 (Α’ 167), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Λειτουργική αδειοδότηση των επιχειρήσεων, κατά τον ν. 4442/2016 (Α’230).

γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, γνωμοδοτικών και αποφασιστικών, για την αδειοδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

δ) Αδειοδότηση των κατασκευών εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των Ζωνών Ανάπτυξης του Πόλου. Στη σχετική αρμοδιότητα του Γραφείου Ελληνικού περιλαμβάνεται και η άδεια για κοπή δέντρων, κατ’ αναλογία προς τη ρύθμιση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, καθώς υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου.

ε) Λειτουργική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία δεν θίγει τυχόν αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί έγκρισης των σχεδίων κ.λπ. των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) Έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός Τουριστικών λιμένων.

ζ) Αρμοδιότητα ελέγχου υπαγωγής των έργων ή δραστηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

η) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

θ) ‘Εκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και έλεγχος των κατασκευών αυτών (επιβολή κυρώσεων).

ι) Επικουρικά, η έκδοση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφόσον η αρμόδια προς έκδοση υπηρεσία δεν αποφαίνεται εντός σαράντα πέντε ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτή.

ια) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση παρεκκλίσεων (π.χ. σύμφωνα με τα άρθρα 11 επ. του Ν.Ο.Κ.).

ιβ) Τήρηση αρχείου όλων των πράξεων αρμοδιότητάς του.

Τέλος, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ελληνικού με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Διαβάστε ακόμη

Νιγιαζί και Μεχμέτ Ονούν: Ποιοι είναι οι Τούρκοι που κάνουν απόβαση στην Καλλιμάνης

Μυλωνάς: «Η ΕΤΕ δεν χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Νέα τιτλοποίηση έως 1,5 δισ. ευρώ μετά το Frontier»

Self test στον ιδιωτικό τομέα: Τι θα ισχύσει την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021

ΠΗΓΗ NEWMONEY