ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, τα χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ μπορεί να υποστηρίξει την αξιοποίηση των σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς πρόκειται για δάνεια με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, τα οποία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αίτηση χρηματοδότησης για να επωφεληθούν, καθώς έχουν ξεκινήσει οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων προς δανειοδότηση ενώ παράλληλα έχουν εγκριθεί οι πρώτες χορηγήσεις δανείων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Οφέλη δανειοδότησης μέσω ΤΑΑ

 • Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
 • Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη
 • Χρηματοδοτείται και η αγορά οικοπέδου
 • Να σημειώσουμε ότι για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση, το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του ΤΑΑ έχει διαμορφωθεί σε σταθερό ελάχιστο επιτόκιο 1%.

Προϋποθέσεις – Χαρακτηριστικά

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα όπως και τα υπόλοιπα είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν επιλέξιμη επένδυση στον επενδυτικό πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Επιπλέον, η χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από το ΤΑΑ αφορά και άλλα είδη έργων που ανήκουν στον τομέα της Πράσινης Μετάβασης (green tagging) όπως τα επενδυτικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, διαχείρισης αποβλήτων, συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, παροχής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και τα συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Μέσα από τον συνδυασμό δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε μια επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Δικαιούχοι – Επιλέξιμες Δαπάνες

Όλες οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ενδεικτικά, οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου είναι:

 • Η αγορά του οικοπέδου είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Διαμόρφωση οικοπέδου (χωματουργικές εργασίες, περίφραξη, κλπ.)
 • Αγορά ή/και χρήση εξοπλισμού όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, inverters, συστήματα επιτήρησης, βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων
 • Αγορά ή/και χρήση μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας / συναγερμού
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)
 • Αγορά κτηρίων ή κατασκευή ή χρήση
 • Αγορά αναλωσίμων
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Ποιες άλλες επιχειρήσεις εντάσσονται στα δάνεια του ΤΑΑ

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούν να χορηγηθούν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης στους περισσότερους κλάδους των επιχειρήσεων (π.χ. Μεταποίηση, Υπηρεσίες και Τουρισμός), για επενδυτικά έργα που περιλαμβάνουν δαπάνες ψηφιακoύ μετασχηματισμού (E-commerce, Υπηρεσίες Cloud, Data centers, ERP, MRP, HRMS, εφαρμογές VR & AI, Cyber Security), εξωστρέφειας (συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού και άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες), πράσινης μετάβασης και έρευνας & καινοτομίας.

Οι εκταμιεύσεις του δανείου μέσω ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης, γίνονται εφ’ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της επένδυσης.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Ο Γιώργος Μαντζαβέλας είναι Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων της VK PREMIUM

ΠΗΓΗ NEWMONEY