ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Autohellas: Έκτακτη ΓΣ στις 14/10 – Επιστροφή κεφαλαίου €1 ανά μετοχή

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.09.2022 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, , προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διατάξεως

ΘΕΜΑ MONO: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το καθαρό ποσό των €48.624.764 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ και μέρους του αποθεματικού αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέο με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €48.624.764 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δεν θα πραγματοποιηθεί δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, ενώ και αυτή θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των μετόχων στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ή επιστολικής ψήφου, παρέχονται παρακάτω.

Διαβάστε ακόμη

Επέκταση στην Ελλάδα για τους Ισραηλινούς της Israel Canada – Πρώτο ξενοδοχειακό deal ύψους €10 εκατ.

Moody’s: Γιατί αφήσαμε αμετάβλητες αξιολόγηση και προοπτικές για την Ελλάδα (πίνακες)

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts