ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η αξιοποίηση ως ξενοδοχείο, με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης, ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Αρμοδίου 18 & Σωκράτους 8., ιδιοκτησίας του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου, από την εταιρία «ΔΑΝΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε».

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα, επιφανείας 2.387,95 τ.μ. το οποίο ενοικιάζεται υπό την διαλυτική αίρεση:
α) της υποβολής, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, Στατικής Μελέτης και Αρχιτεκτονικής πρότασης, που θα συμπεριλαμβάνεται στους όρους της διμερούς Μισθωτικής Σύμβασης και
β) συμπλήρωσης της Σύμβασης Μισθώσεως με σχετικούς όρους για την τήρηση των προθεσμιών και τον προσδιορισμό ρήτρας σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων.

Η χρήση του ακινήτου θα είναι εμπορικής/ξενοδοχειακής δραστηριότητας και ειδικότερα στους Α & Β ορόφους ως luxury boutique ξενοδοχείο (περίπου 30 δωματίων), στο ισόγειο luxury
boutique καταστήματα και στο δώμα roof garden που θα φιλοξενεί εστιατόριο και καφετέρια.

ksd ξενοδοχείο
adv

Ο μισθωτής υποχρεούται σε επισκευή, ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων του ακινήτου, τον εκσυγχρονισμό του, την αναβίωση της λειτουργικότητας του και μεγιστοποίηση του βαθμού αξιοποίησης του, τηρουμένων όλων των νόμιμων προϋποθέσεων χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και οι ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, ώστε να μη θίγεται τόσο η στατική ικανότητα και ασφάλεια του φέροντα οργανισμού του κτιρίου όσο και η φύση και μορφολογία του, καθώς και όλες τις συστάσεις δημοσίων Αρχών και φορέων (Υγειονομικών Αγορανομικών, Αστυνομικών, Δημοτικών κ.λπ.).

Το ύψος της επένδυσης για την ανακατασκευή μαζί με τον εξοπλισμό gia to ξενοδοχείο προϋπολογίζεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 3.000.000€.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται σε 6-12 μήνες από την υποβολή της αρχικής αίτησης στο αρμόδιο υπουργείο, ενώ για την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου, υπολογίζεται χρονικό διάστημα 12-18 μηνών από την έκδοση της Άδειας Δόμησης.

Το μίσθωμα

Το μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00€) σταθερό για τρία (3) χρόνια, πλέον του τέλους χαρτοσήμου και των λοιπών άλλων κατά νόμο επιβαρύνσεων ενώ μετά το τρίτο έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 1% επί του αμέσως προηγούμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.

Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος στον εκμισθωτή θα ξεκινήσει μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης, η οποία είναι ανεξάρτητη από την πρόοδο των εργασιών και την περάτωση αυτών και δεν δύναται να παραταθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Η μισθώτρια κατά το διάστημα της ανωτέρω περιόδου χάριτος θα προκαταβάλλει στον εκμισθωτή μισθώματα συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) σε έξι (6) τετραμηνιαίες (ανά 4 μήνες) δόσεις των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) εκάστη, η πρώτη εξ αυτών καταβληθείσα με την υπογραφή της Σύμβασης Εκμίσθωσης. Συνέπεια της ως άνω προκαταβολής θα είναι η μισθώτρια να καταβάλλει, από την έναρξη καταβολής των μισθωμάτων μηνιαίως ποσό ευρώ ίσο με το ήμισυ του ανωτέρω συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος (7.750,00€) του υπολοιπομένου ποσού  συμψηφιζόμενου με τα ήδη ως άνω αναφερόμενα προκαταβληθέντα μισθώματα, έως της συμπληρώσεως του ποσού των 300.000,00€.

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 30 έτη με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για άλλα 20 έτη, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών όρων που αναφέρονται στο Σώμα της διακήρυξης.

Η μισθώτρια εταιρεία θα παραλάβει το μίσθιο την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης στην κατάσταση που βρίσκεται, ως έχει (as is), ενώ η οριστική Σύμβαση Μίσθωσης θα υπογραφεί μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr